Een implementatielijn

Suggesties voor aanpak

 

  • Laat inventariseren wat al goed gaat: met het ERK wordt niet ineens alles anders.
  • Ga niet teveel uit van een top down-perspectief: vertrouw erop dat taaldocenten zelf het werken met ERK-niveaus in de vingers willen krijgen.
  • Stel docenten daartoe in de gelegenheid, ook in het kader van hun deskundigheidsbevordering.
  • Waak voor overhaaste invoering.

 

1

Laat docenten training(en) volgen gericht op het vertrouwd raken met de ERK-niveaucriteria.

2

Laat docenten hun visie op taalonderwijs (her)formuleren  en toelichten aan de directie.

3

Organiseer zeer geregeld vakoverstijgend overleg voor de MVT-docenten met als doel te komen tot uniforme, op het ERK gebaseerde beoordelingscriteria.

4

Stimuleer docenten MVT om te werken met contextrijke, authentieke taaltaken waarbij leerlingen worden uitgedaagd  taal in de praktijk toe te passen; laat MVT- secties bij aanschaf van nieuwe methoden meewegen of deze ERK-proof zijn.

5

Maak in de PTA's van de secties MVT inzichtelijk hoe de ERK-streefniveaus bereikt worden.

6

Stimuleer behalve summatieve ook formatieve toetsing.

7

Organiseer ouderavonden waarop het ERK aan de ouders wordt toegelicht.

8

Maak het voor leerlingen mogelijk deel te nemen aan internationaal erkende ERK-toetsen zoals b.v. de toetsen van Cambridge, Anglia, Goethe, Ciep en Instituto Cervantes.