ERK in de visie van de school

Schoolvisie

Het ERK benadrukt de communicatieve functie van een moderne vreemde taal. Deze moet passen bij de visie van de school op onderwijs. In hoeverre dat het geval is, kan worden nagegaan door op vragen in te gaan als:

  • wat is de waarde van het leren van een vreemde taal voor de leerling en voor de maatschappij?
  • hoe verhoudt die waarde zich tot de waarden die door de school worden uitgedragen?
  • welke doelen worden beoogd met het vreemdetalenonderwijs?
  • welke toetsbare doelen moeten leerlingen bereiken?
  • hoe wordt aandacht besteed aan het gebruik van de doeltaal in de klas?

Gevolgen voor de docent

Het ERK gaat ervan uit dat taal vooral dient om te communiceren. Kennis staat daarvan in dienst. Leerlingen moeten laten zien hoe ze die kennis functioneel kunnen toepassen. Voor een deel is het onderwijs daar al op ingericht - denk bijvoorbeeld aan het op veel scholen gebruikte 'Taaldorp' in de onderbouw van het vo. Ook in het mbo wordt al veel gewerkt met 'proeven van bekwaamheid' waarbij de leerling in levensechte situaties moet tonen wat hij kan. Voor een deel echter moet er nog een omschakeling plaatsvinden.

Werken met het ERK roept bij docenten dan ook vragen op rond leeractiviteiten, leermaterialen, werkvormen en toetsing. Om docenten de gelegenheid te geven zich rond deze thema's verder te professionaliseren is scholing nodig maar vooral tijd.   

Gevolgen voor de leerling

Leerlingen zullen moeten laten zien dat zij een bepaald ERK-niveau daadwerkelijk beheersen. Een ingevulde grammatica-oefening of het kennen van een woordenlijst is geen bewijs dat men het beoogde niveau beheerst;  het voeren van een onvoorbereid gesprek of het schrijven van een essay wel. De leerling zal kortom zijn taalvaardigheid moeten kunnen tonen in authentieke situaties.

ERK-niveau op de eindcijferlijst

Een cijfer geeft geen ERK-niveau aan. De school kan overwegen naast het cijfer het behaalde ERK-niveau op enigerlei wijze zichtbaar te maken. Dat kan bijvoorbeeld door naast de cijferlijst ook een Talenpaspoort uit te reiken met het bereikte niveau in de verschillende talen voor respectievelijk leesvaardigheid, luister-, gespreks- en schrijfvaardigheid. De school moet dan wel kunnen aantonen dat toetsing en beoordeling in ERK-termen hebben plaatsgevonden.

Een school is - voor de goede orde - geen officiƫle ERK-certificerende instelling zoals Cambridge Assessment, het Goethe Institut, het CIEP of het Instituto Cervantes.