Frankrijk en het CECR(L)

Het ERK wordt in het Frans afgekort tot CECR(L) -

Cadre européen commun de référence pour les langues. Het Franse Ministerie van Onderwijs - Ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche - heeft de te bereiken eindniveaus voor alle mvt in 2005 gekoppeld aan het ERK en beschreven in het curriculum.

 

Positieve verworvenheden van de vroege introductie van het ERK in Frankrijk zijn behalve de van bovenaf vastgestelde tussen- en eindniveaus vooral de wijzigingen in de benadering van taal in de leergangen (de 'approche actionnelle' - het werken met taaltaken) en ook de aangepaste didactiek in de klassen waarop de inspectie actief toeziet.

 

De vorm van het eindexamen zal per vaardigheid aan het ERK worden aangepast. Nu nog maken kandidaten een tekstverklaring en een schrijfopdracht gebaseerd op de gegevens uit die tekst.

Aan het examen is nu een mondeling toegevoegd, af te nemen door andere examinatoren dan de eigen leraar, waarbij voor de beoordeling ERK criteria gelden.. Voor de beoordeling hiervan zijn speciale 'grilles' ontworpen met de weging per tekstcriterium. Er is landelijk een conversietabel ingevoerd om de weging om te zetten in cijfers.

Schrijfvaardigheid is de volgende vaardigheid die op vergelijkbare wijze zal worden beoordeeld. Luistervaardigheid wordt nog niet afgenomen in het baccalauréat.

 

MVT 1 Studielast ca 650 uur
Lessen per week Verwacht eindniveau per vaardigheid

Basisschool
(primaire)

1,5 lezen luisteren (1) spreken +
gesprekken voeren
schrijven

Onderbouw
(collège)

Leerjaar 1 4
Leerjaar 2 3
Leerjaar 3 3
Leerjaar 4 3 B1 A2 A2
Bovenbouw
(lycée)
Leerjaar 5 3
Leerjaar 6 3 B2 B1 B1-B2


(1) Wordt nog niet getoetst bij baccalauréat


 

MVT2 Studielast ca 400 uur
Lessen
per week
Verwacht eindniveau per vaardigheid

Basisschool
(primaire)

0 lezen luisteren spreken +
gesprekken voeren
schrijven

Onderbouw
(collège)

Leerjaar 1
Leerjaar 2 3
Leerjaar 3 3
Leerjaar 4 3 A2 A2 A2

Bovenbouw
(lycée)

Leerjaar 5 3
Leerjaar 6 B1 A2-B1 A2-B1