ERK verplicht?

Wettelijke regelingen 

a. Centraal examen

Cito houdt sinds 2009 (vmbo), 2010 (havo) en 2011 (vwo) bij de constructie van de examenopgaven rekening met het ERK. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) geeft in een syllabus een toelichting op het CE-deel van het examenprogramma. Voor de specificatie van de eindtermen, met name de beschrijving van de niveaus, hanteert het CvTE het ERK.

Raadpleeg de nader vastgestelde syllabi van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) voor meer informatie over:

  • CvTE prestatie-eis in relatie tot het ERK-niveau van de examens;
  • percentage scorepunten nodig om aan te tonen het betreffende ERK-niveau te hebben behaald.


b. Schoolexamens: handreikingen SLO

De examinering van de eindniveaus voor de overige vaardigheden (kijk-/luistervaardigheid, gespreksvaardigheid en schrijfvaardigheid) – voor zover deze niet centraal dan wel digitaal worden getoetst – vindt plaats in het schoolexamen.
SLO heeft voor de moderne vreemde talen in maart 2007 aan alle scholen handreikingen gestuurd met aanbevelingen voor het inrichten van een PTA. Daarin staan voor de talen een uitgebreide toelichting op het ERK en de ERK-streefniveaus voor de verschillende taalvaardigheden, per schooltype. Deze streefniveaus hebben geen verplichtend karakter.

Voor de handreikingen havo/vwo:

Voor de handreikingen vmbo:

Het ERK maakt een onderscheid tussen ‘mondelinge interactie’ (gesprekken voeren) en ‘mondelinge productie’ (spreken in monoloogvorm). In het examenprogramma vmbo is ervoor gekozen de algemene term ‘gespreksvaardigheid’ te blijven gebruiken. Havo en vwo handhaven de onderverdeling in gesprekken voeren en spreken. Beide moeten apart getoetst worden.  

c. PTA

De schoolleiding doet er goed aan erop toe te zien dat het PTA toetsen bevat die het mogelijk maken een ERK-niveau te meten. Dat mogen toetsen zijn van een instantie als Goethe, DELF etc., of toetsen waarbij docenten verantwoording kunnen afleggen over het getoetste ERK-niveau.
Hoe een ERK-niveau bereikt wordt, is aan de docent. Die bepaalt ook hoe hij zijn lessen inricht, als dat onderwijs maar aantoonbaar leidt tot het beoogde ERK-niveau.

d. Overzichten

Voor een overzicht van eindniveaus VO: klik hier
Voor een overzicht van eindniveaus MBO: klik hier   

Voor de eindexamenprogramma's en de syllabi MVT vmbo, havo en vwo klik hier