WO: Niet-talenstudies

Studeren in het buitenland

De meeste opleidingen eisen een bewijs van taalvaardigheid op ten minste B2-niveau in de vorm van een internationaal certificaat (DELF/TCF, Goethe, Cambridge, DELE). Raadpleeg de website van de opleiding in het buitenland van de keuze van uw kind voor nadere informatie over het vereiste ERK-niveau voor toelating.

Hoeveel en welke talen zijn van belang op de universiteit?*

OpleidingenTalen
Engels Duits Frans Spaans +
overige talen
Diergeneeskunde 50 - 60 %
Economische
wetenschappen (RUG)**
80 - 90 %
veel opl. 100%
Farmaceutische
wetenschappen
80 - 90 %
Filosofie/Artificial Intelligence Filosofie: 50 %
Art. Int.: 90 %
Filosofie:
scriptie soms in het Duits
Fysische geografie 60 %
Geneeskunde 50 - 60 %
Geschiedenis 80 - 90 %: afhankelijk van gekozen onderwerp (ook Italiaans)
Letteren (RUG) Alle talen kunnen gekozen worden als bijvak.
Media 80 % Tekort aan talenkennis is een gemis
Milieuwetenschappen 100 % (in na-bije toekomst)
Natuur- en sterrenkunde 80 - 90 %
Natuurwetenschappen
(RUG)
60 %
Pedagogiek/onderwijs-
kunde (UU)
60 % 5 %
Pedagogiek (RUG) 25 % Een en-kel boek
Psychologie 70 %
Sociale geografie 80 %
Taal- en cultuurstudies Voornamelijk Engels, student kiest een taal voor twee talencursussen (ook een zgn. kleine taal).
Theologie 40 % 10 % (wordt steeds minder)
Wiskunde (RUG) 90 % Afhankelijk van onderwerp ook Duits en Frans
Wiskunde (UU) 90 %
Wijsbegeerte 50 % in 1e jaar
in master 70%
10 % in master

* Vreemdetalenonderwijs in Nederland, een situatieschets; dr. P. edelenbos en dr. J.H.A.L. de Jong: Thema's voor discussie en dialoog, Pof. dr. G.J. Westhoff, NaB-MVT, Enschede, 2004, pag. 96-99.

** De gegevens voor de Economische wetenschappen zijn gebaseerd op gegevens van de Rijksuniversiteit Groningen, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit van Amsterdam, januari 2009.

Alfawetenschappen: taal- en letterkunde, geschiedenis, theologie, wijsbegeerte, filosofie, media
B├Ętawetenschappen: wiskunde, natuurwetenschappen, milieuwetenschappen, geneeskkunde, diergeneeskunde, farmaceutische wetenschappen.
Gammawetenschappen: pedagogiek, psychologie, sociale- en fysische geografie.

 

Welke vaardigheden en welk niveau zijn van belang op de universiteit?*

Opleidingen Talen
Engels Duits Frans Spaans +
overige talen
Diergeneeskunde Hoog niveau lezen, andere vaardigheden gemiddeld
Economische
wetenschappen**
Alle vaardig-heden. Lezen en spreken op hoog niveau
Farmaceutische
wetenschappen
Alle vaardig- heden vrij vloeiend. vaktaal lezen.
Filosofie/Artificial Intelligence Master wordt Engels, alle vaardigheden op hoog niveau. Leesvaar-digheid om litera-tuur te kunnen lezen.
Fysische geografie Alle vaardig-heden. Lezen en schrijven op hoog niveau
Geneeskunde Lezen en soms schrijven op hoog niveau Handig als studenten kunnen communiceren met pati├źnten die een vreemde taal spreken
Geschiedenis Engels: alle vaardigheden. Andere talen: passieve kennis, leesvaardigheid het belangrijkst. De vaardig-heden moeten op een voldoende niveau zijn: vlot kunnen lezen en spreken.
Letteren (RUG) Alle vaardigheden: taalvaardigheid, cultuurkunde. Niveau: eindtermen middelbare school.
Media Specialistische literatuur goed kunnen lezen. Passieve beheersing van schrijven en spreken.
Milieuwetenschappen Niveau wordt hoger, alle vaardigheden op gemiddeld tot goed niveau
Natuur- en sterrenkunde Alle vaardig-heden. Lezen en spreken op hoog niveau.
Natuurwetenschappen
(RUG)
Alle vaardig-heden: goede beheersing.
Pedagogiek/onderwijs-
kunde (UU)
Lezen op hoog niveau, luisteren. Ook voor stage Alle vaardigheden voor een eventuele stage. Studenten kiezen zelf het land waar ze heen gaan.
Pedagogiek (RUG) Lezen op gemiddeld niveau, soms scriptie schrijven.
Psychologie Engels lezen en luisteren op hoog niveau, andere talen voornamelijk leesvaardighed (passieve kennis).
Sociale geografie Lezen en schrijven op goed niveau, spreken mag iets minder zijn. In woord en geschrift goed kunnen redden. (Keuzetaal in verband met veldwerk.)
Taal- en cultuurstudies Engels lezen is zeer belangrijk Lezen van bronnen en communicatie zijn belangrijk. Niveau is nu vaak onvoldoende
Theologie Hoog niveau lezen, andere vaardigheden in verband met uitwisseling. Alles is meegenomen
Wiskunde (RUG) Vooral lezen, ook andere vaardigheden in verband met uitwisseling.

Niveau minder belangrijk: talen zijn te omzeilen.

 

Wiskunde (UU) Alle vaardig-heden actief, goede kennis. Passieve kennis; kennis is nu niet altijd voldoende.
Wijsbegeerte Alle vaardigheden. Leesvaardigheid is belangrijk. uits en Engels ook spreken, luisteren schrijven in verband met stages/uitwisselingen.

* Vreemdetalenonderwijs in Nederland, een situatieschets; dr. P. Edelenbos en dr. J.H.A.L. de Jong : thema's voor discussie en dialoog, Prof. dr. G.J. Westhoff, Nab-MVT, Enschede, 2004, pag. 96-99.

** De gegevens voor de Economische wetenschappen zijn gebaseerd op gegevens van de Rijksuniversiteit Groningen, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit van Amsterdam, januari 2009.