MBO

Het mbo werkt met kwalificatiedossiers. Daarin staat per opleiding beschreven wat je in welke taal precies moet kunnen.
 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen generieke eisen en specifieke beroepsgerichte eisen.

Generieke eisen

In verband met de doorstroom naar het hbo zijn er voor alle niveau 4-opleidingen generieke eisen voor Engels vastgesteld. Voor de vaardigheden lezen en luisteren wordt het ERK-niveau B1 vereist; voor gesprekken voeren, spreken en schrijven A2.
Vanaf 2017-2018 zullen lezen en luisteren Engels (niveau 4) centraal geëxamineerd worden.
Voor de overige talen zijn geen generieke eisen vastgesteld.

Specifieke beroepsgerichte eisen

De mbo-onderwijsinstellingen dienen zich te houden aan de specifieke beroepsgerichte mvt-eisen die het kwalificatiedossier voor een bepaald cohort in ERK-termen stelt. Dit zijn de minimumeisen. De onderwijsinstellingen bepalen zelf welke vreemde talen zij aanbieden als het kwalificatiedossier dit niet specificeert. Ook kunnen zij een hoger ERK-niveau vereisen. Onderwijsinstellingen kunnen tevens meer talen aanbieden dan aangegeven in het kwalificatiedossier.
 
Bij het Steunpunt taal en rekenen kunt u terecht met vragen over de mvt in het mbo.