ERK en het eindexamen

Voor het CE leesvaardigheid geeft het College voor Toetsen en Examens (CvTE) per taal en schooltype een prestatie-eis aan in relatie tot het ERK-niveau van de examens, en het percentage scorepunten nodig om aan te tonen het betreffende ERK-niveau te hebben behaald.

Voor de vaardigheden die in het schoolexamen getoetst worden, zijn ERK-streefniveaus vastgesteld.

Voor het overzicht van de ERK-niveaus voor de verschillende schooltypes: klik op de subpagina's in de linker menubalk.