Duits schrijven A2?

Let op: onderstaande prestatie laat zich moeilijk beoordelen vanwege de discrepantie tussen het niveau dat verondersteld wordt door de opdracht en het niveau waarvan de schrijver blijk geeft.

Opdracht:

Je hebt in een Duitse krant gelezen dat vanwege het grote tekort aan leraren in het voortgezet onderwijs in Nederland ook studenten en niet-gediplomeerde zij-instromers voor de klas komen te staan. De Duitsers vragen zich af of de Nederlandse politiek in het kader van de kwaliteitsborging hiermee akkoord moet gaan, of andere oplossingen moet zien te vinden.

Schrijf een ingezonden brief naar deze krant waarin je het volgende aangeeft:

Vermeld of je het wel/niet met het besluit eens bent en waarom. Geef aan wat volgens jou een goede oplossing is voor de lange termijn, en waar het VO volgens jou in de komende tijd behoefte aan heeft.

Sehr geëhrter Damen und Herren,

In die letzte Zeitung von das Bild standet ein Artikel uber das Holländische Untericht. Das Problem ist das es zu wenig Lehrer gibt in die Niederlände. Darum kommen mehr und mehr nicht ausgebildete Lehrer und Studenten von die Universität in das untericht. Klar, es ist nicht ganz gut für das Kwalitätssystem weil die Leute keine oder wenig Praxiserfahrung haben. Aber es gibt auch vorteile. Studenten die Lehrer bekommen haben mehr Arbeitserfahrung wenn die fertig sind mit ihrem Studium. Auch können leute die entlassen sein durch die Kreditkrise, wieder an die arbeit. Und das ist besser für die Wirtschaft und auch für die Leute selber, weil die haben jetzt eine sichere arbeitsstelle.
Viel menschen denken leider das ein Lehrer ohne gute Ausbildung keine gute Lehrer kan sein. Aber es geht nicht immer uber die kenntnis, aber es geht auch daruber ob einer die kenntnis die man habt, auch kan uberbringen nach die Studenten. Das ist viel besser als wie ein Lehrer mit viel kenntnis und das gar nicht kann uberbringen.
In die Zukunft können al die nicht ausgebildete Lehrer immer noch ausgebildet worden. Dan gibt es nicht mehr zu wenig Lehrer, und auch weniger Arbeitslosen. Und werden zwei Problemen in einmal aufgelöst.
Untericht und Studenten brauchen sicherheit und mit genug Lehrer kan mann das besser erreichen!

Mit freundliche gruβen,

Christian Janssen

Toelichting
woordenschat en zinsbouw In de opdracht wordt gevraagd de eigen mening te onderbouwen en te beargumenteren. Dit veronderstelt een beheersingsniveau op B2. Hoewel er in de tekst ook woorden zitten die 'op niveau' zijn (zoals Arbeitsstelle, Praxiserfahrung, entlassen) ligt de woordenschat meestal beneden B2, evenals de redenering. De tekst is daarom niet toereikend om aan de eisen van de opdracht te voldoen, waardoor een inschatting moeilijk is.
De grote interferentie met de moedertaal zorgt vaak voor letterlijke vertalingen uit het Nederlands, met name in de zinsstructuur.
niet inschatbaar
grammatica De schrijver maakt systematisch elementaire fouten - zoals bij naamvallen in simpele constructies, werkwoordvervoegingen. In een enkel geval (In die letzte Zeitung von das Bild) zijn de fouten ook storend voor de communicatie.
Door de aard van de opdracht wordt de schrijver gedwongen constructies te gebruiken, die hij nog niet beheerst.
A2
spelling en gebruik van leestekens De schrijver maakt  veel spellingsfouten en past de leestekens regelmatig niet correct toe. A2
tekstopbouw        De schrijver gebruikt eenvoudige voegwoorden (darum, oder, und) om hoofdzinnen met elkaar te verbinden. Beperkt zich echter bij complexere zinsbouw tot eenvoudige bijzinnen (bijvoorbeeld geïntroduceerd door weil, wenn). B1