Frans spreken voorbeeld 3

Geert vertelt over Europese studies en de toekomst.

Beoordeel de presentatie van Geert.

Om alle media op deze pagina weer te geven is de Flash Player plug-in vereist en dient JavaScript ingeschakeld te zijn.

 

-

Wrd
Wrd -
Woordenschat en woordgebruik
Gra
Gra -
Grammaticale correctheid
Vld
Vld -
Vloeiendheid
Sam
Sam -
Samenhang
Uit
Uit -
Uitspraak
Afs
Afs -
Afstemming
C2
- C2
ERK niveau C2
Wrd - C2
Goede beheersing van breed lexicaal repertoire met inbegrip van idiomatische uitdrukkingen ook uit spreektaal. Consequent correct en gepast woordgebruik.
Grote flexibiliteit bij herformulering van ideeën in uiteenlopende linguïstische vormen om fijne betekenisnuances precies weer te geven, nadruk te leggen, onderscheid te maken en dubbelzinnigheid te vermijden.
Gra - C2
Past de grammatica consequent correct toe bij complexe taal, ook wanneer de aandacht op iets anders is gericht.
Vld - C2
Drukt zich langere tijd uit met een natuurlijke, moeiteloze taalstroom zonder aarzelingen. Pauzeert alleen om na te denken over precies de juiste woorden om zijn gedachten uit te drukken of om geschikte voorbeelden of verklaringen te vinden.
Sam - C2
Produceert samenhangende tekst en maakt daarbij volledig en gepast gebruik van uiteenlopende ordeningspatronen en een breed scala van cohesie bevorderende elementen.
Uit - C2
Geen omschrijving meer voor dit niveau.
Afs - C2
Is zich bewust van betekenisconnotaties op verschillende niveaus.
Toont zich volledig bewust van de sociolinguïstische en sociaal-culturele implicaties van de taal die wordt gebruikt door moedertaalsprekers en kan zich in zijn taalgebruik dienovereenkomstig uitdrukken.
C1
- C1
ERK niveau C1
Wrd - C1
Goede beheersing van een breed repertoire aan woorden, waardoor hiaten in de woordenschat gemakkelijk kunnen worden gedicht met omschrijvingen; er is in geringe mate sprake van vermijdingsstrategieën en van zichtbaar zoeken naar uitdrukkingen. Goede beheersing van idiomatische uitdrukkingen en uitdrukkingen uit de spreektaal.
Maakt nog wel incidentele kleine vergissingen, maar geen echte fouten in woordkeuze.
Gra - C1
Consequent een hoge mate van grammaticale correctheid; fouten zijn zeldzaam en moeilijk aan te wijzen en als die er zijn worden ze over het algemeen door de persoon zelf verbeterd.
Vld - C1
Vrijwel moeiteloos vloeiend en spontaan. Slechts een conceptueel moeilijk onderwerp kan een natuurlijke, vloeiende taalstroom hinderen.
Sam - C1
Brengt duidelijke, vloeiende, goed gestructureerde gesproken taal voort, die getuigt van een goede beheersing van ordeningspatronen, verbindingswoorden en cohesie bevorderende elementen.
Uit - C1
Varieert de intonatie en legt de juiste nadruk in zinnen om ook fijnere  betekenisnuances uit te drukken.
Afs - C1
Gebruikt taal flexibel en doeltreffend voor sociale doeleinden met inbegrip van emotioneel, dubbelzinnig en humoristisch taalgebruik.
B2
- B2
ERK niveau B2
Wrd - B2
Voldoende brede woordenschat voor zaken die verband houden met zijn vakgebied en de meeste algemene onderwerpen. Brengt variatie aan in formuleringen om te veel herhaling te voorkomen, al kunnen hiaten in de woordenschat nog wel tot omschrijving leiden.
Trefzekerheid in woordkeuze is over het algemeen hoog, al komen enige verwarring en onjuist woordgebruik wel voor zonder de communicatie in de weg te staan.
Gra - B2
Goede beheersing van de grammatica; incidentele vergissingen, niet-stelselmatige fouten en kleine onvolkomenheden in de zinsstructuur kunnen nog voorkomen maar zijn zeldzaam en worden vaak achteraf door de persoon zelf verbeterd (B2+).
Toont een betrekkelijk grote beheersing van de grammatica. Maakt geen vergissingen die tot misverstanden leiden.
Vld - B2
Communiceert spontaan en vertoont daarbij vaak opmerkelijke vloeiendheid en uitdrukkingsgemak, ook in langere complexe teksten (B2+).
Produceert langere stukken tekst in een redelijk gelijkmatig tempo; hoewel hij kan aarzelen tijdens het zoeken naar patronen en uitdrukkingen, zijn er weinig merkbare pauzes. Spreekt zo vloeiend en spontaan dat dit geen moeite kost.
Sam - B2
Gebruikt een groot aantal verbindingswoorden doelmatig om de verhoudingen tussen ideeën helder aan te geven (B2+).
Maakt gebruik van een beperkt aantal cohesie bevorderende elementen om zijn uitingen te verbinden tot een helder, coherent betoog, hoewel in een langere bijdrage sprake kan zijn van een zekere ‘springerigheid’.
Uit - B2
Heeft een heldere, natuurlijke uitspraak en intonatie verworven.
Afs - B2
Onderhoudt betrekkingen met moedertaalsprekers zonder hen onbedoeld te amuseren of te irriteren en zonder hen te verplichten zich anders te gedragen dan zij tegenover een moedertaalspreker zouden doen. Drukt zich in situaties op gepaste wijze uit en weet flagrante fouten in de formulering te vermijden.
B1
- B1
ERK niveau B1
Wrd - B1
Voldoende woordenschat om zich, met enige omhaal van woorden, te uiten over de meeste onderwerpen die betrekking hebben op het dagelijks leven.
Goede beheersing van elementaire woordenschat, al doen zich nog wel grote fouten voor bij meer complexe gedachten of niet-vertrouwde onderwerpen en situaties.
Gra - B1
Communiceert redelijk nauwkeurig in vertrouwde omstandigheden; vertoont over het algemeen een goede grammaticale beheersing maar met merkbare invloed vanuit de moedertaal. Fouten komen voor, maar het is altijd duidelijk wat hij probeert uit te drukken (B1+).
Maakt met een redelijke mate van nauwkeurigheid gebruik van een repertoire van veelgebruikte ‘routines’ en patronen die bekend zijn van meer voorspelbare situaties.
Vld - B1
Drukt zich betrekkelijk gemakkelijk uit. Ondanks enige problemen met formuleren, die tot pauzes en ‘doodlopende wegen’ leiden, gaat hij zonder hulp doeltreffend verder (B1+).
Is goed te volgen, hoewel in langere stukken tekst pauzes kunnen voorkomen om na te denken over grammatica en woordkeuze en fouten te herstellen.
Sam - B1
Verbindt een reeks kortere, op zichzelf staande eenvoudige elementen tot een samenhangende lineaire opeenvolging van punten.
Uit - B1
De uitspraak is duidelijk te verstaan ook al is soms een duidelijk buitenlands accent te horen en worden er incidenteel uitspraakfouten gemaakt.
Afs - B1
Is zich bewust van de belangrijkste beleefdheidsconventies en handelt dienovereenkomstig.
Is zich bewust en let op tekenen van de belangrijkste verschillen in gewoonten, gebruiken, houdingen,
waarden en overtuigingen tussen de betrokken gemeenschap en die van hemzelf.
A2
- A2
ERK niveau A2
Wrd - A2
Voldoende woordenschat om alledaagse handelingen uit te voeren die betrekking hebben op vertrouwde situaties en onderwerpen (A2+).
Voldoende woordenschat om zich te redden bij primaire levensbehoeften.
Beperkt repertoire met uit het hoofd geleerde uitdrukkingen om te voorzien in concrete alledaagse behoeften.
Gra - A2
Gebruikt een aantal eenvoudige constructies correct, maar maakt nog stelselmatig elementaire fouten; toch is meestal wel duidelijk wat hij of zij probeert te zeggen.
Vld - A2
Maakt zich in korte uitingen verstaanbaar, ondanks korte stiltes, valse starts en herformuleringen (A2+).
Gebruikt zeer korte zinsdelen over vertrouwde onderwerpen met voldoende gemak, ondanks heel duidelijke aarzelingen en valse starts.
Sam - A2
Gebruikt de meest voorkomende verbindingswoorden om enkelvoudige zinnen te verbinden om een verhaal te vertellen of iets te beschrijven als een eenvoudige opsomming van punten (A2+).
Verbindt woordgroepen met eenvoudige verbindingswoorden.
Uit - A2
 De uitspraak is over het algemeen voldoende helder om te worden verstaan ondanks een merkbaar buitenlands accent, maar toehoorders zullen af en toe om herhaling moeten vragen.
Afs - A2
Gaat op eenvoudige maar doeltreffende wijze sociale contacten aan met gebruikmaking van de eenvoudigste gangbare uitdrukkingen en door elementaire routines te volgen (A2+).
Hanteert zeer korte sociale contacten en maakt daarbij gebruik van alledaagse beleefdheidsvormen.
A1
- A1
ERK niveau A1
Wrd - A1
Zeer elementaire woordenschat bestaand uit geïsoleerde woorden en eenvoudige uitdrukkingen, over persoonlijke gegevens en bepaalde concrete situaties.
Gra - A1
Beperkte beheersing van enkele eenvoudige grammaticale constructies en zinspatronen in een geleerd repertoire.
Vld - A1
Korte, geïsoleerde uitingen, voornamelijk kant-en-klare uitingen, met veel pauzes om te zoeken naar uitdrukkingen, minder vertrouwde woorden uit te spreken en de communicatie te herstellen.
Sam - A1
Verbindt woorden of groepen van woorden door heel elementaire lineaire verbindingswoorden.
Uit - A1
De uitspraak van een zeer beperkt repertoire van geleerde woorden en zinsdelen is met enige inspanning verstaanbaar voor moedertaalsprekers die gewend zijn om te gaan met sprekers uit zijn of haar taalgroep.
Afs - A1
Legt elementair sociaal contact door gebruik te maken van de eenvoudigste alledaagse beleefdheidsvormen.