Engels gesprekken voeren voorbeeld 1

Gap year

Noemi voert een voortgangsgesprek met haar mentor. Hij informeert naar haar (leer)doelen voor de komende periode en vraagt ook naar haar (leer)ervaringen van de afgelopen tijd.
Luister naar het gesprek en geef een inschatting van het taalniveau van Noemi. ..

 

-

Wrd
Wrd -
Woordenschat en woordgebruik
Gra
Gra -
Grammaticale correctheid
Int
Int -
Interactie
Vld
Vld -
Vloeiendheid
Sam
Sam -
Samenhang
Uit
Uit -
Uitspraak
Afs
Afs -
Afstemming op doel en gesprekspartners
C2
- C2
ERK niveau C1
Wrd - C2
Goede beheersing van heel breed lexicaal repertoire. Idiomatische uitdrukkingen, ook uit spreektaal. Is zich bewust van betekenisconnotaties.
Consequent correct en gepast woordgebruik. Grote flexibiliteit bij herformuleren van ideeën in uiteenlopende linguïstische vormen.
Gra - C2
Consequent correct toegepaste grammatica bij complexe taal.
Int - C2
Communiceert gemakkelijk en vaardig; bemerkt en gebruikt daarbij non-verbale hints en verschillen in intonatie.
Voegt eigen bijdrage in het gezamenlijke gesprek in door op volledig natuurlijke wijze op zijn beurt te praten, te verwijzen, toespelingen te maken.
Vld - C2
Natuurlijke, moeiteloze taalstroom zonder aarzelingen. Alleen pauzes om na te denken over precies de juiste woorden om gedachten uit te drukken, geschikte voorbeelden of verklaringen te vinden.
Sam - C2
Samenhangende tekst, volledig en gepast gebruik van uiteenlopende ordeningspatronen en breed scala van cohesie bevorderende elementen.
Uit - C2
Doet er niet meer toe.
Afs - C2
Reageert volledig bewust van sociolinguïstische en sociaal-culturele implicaties van taal. Bemiddelt doeltreffend tussen sprekers, rekening houdend met sociaal-culturele en sociolinguïstische verschillen.
C1
- C1
ERK niveau B2
Wrd - C1

Goede beheersing van breed taalrepertoire en idiomatische uitdrukkingen, ook uit de spreektaal. Hiaten in woordenschat gedicht d.m.v. omschrijvingen of vermijdingsstrategieën. Zoekt soms zichtbaar naar uitdrukkingen. Incidentele kleine vergissingen, maar geen echte fouten in woordkeuze.

Gra - C1
Consequent hoge mate van grammaticale correctheid; eventuele fouten zijn zeldzaam, moeilijk aan te wijzen en meestal meteen verbeterd.
Int - C1
Kiest toepasselijke uitdrukking uit paraat scala van gespreksfuncties om opmerkingen in te leiden, aandacht van toehoorders te trekken/te behouden, eigen bijdragen bekwaam in verband te brengen met die van andere sprekers.
Vld - C1
Vrijwel moeiteloos vloeiend en spontaan. Behalve soms bij een begripsmatig moeilijk onderwerp.
Sam - C1
Goede beheersing van ordeningspatronen, verbindingswoorden en cohesie bevorderende elementen.
Uit - C1
Gevarieerde intonatie, juiste nadruk in zinnen, ook voor fijnere betekenisnuances.
Afs - C1
Herkent breed scala van idiomatische uitdrukkingen ook uit spreektaal, heeft daarbij oog voor registerverandering; soms behoefte aan bevestiging van details.
Gebruikt taal flexibel en doeltreffend voor sociale doeleinden inclusief emotioneel, dubbelzinnig en humoristisch taalgebruik.
B2
- B2
ERK niveau B1
Wrd - B2

Voldoende brede woordenschat binnen eigen vakgebied en meeste algemene onderwerpen. Variatie in formuleringen ter voorkoming van herhalingen, soms aarzelingen en gebruik van omschrijvingen.Grote trefzekerheid in woordkeuze. Mogelijk enige verwarring en onjuist woordgebruik, maar zonder de communicatie te storen.

Gra - B2
Goede beheersing van de grammatica; zeldzaam incidentele vergissingen, niet-stelselmatige fouten en kleine onvolkomenheden in de zinsstructuur, vaak achteraf door de persoon zelf verbeterd (B2+).
Betrekkelijk grote beheersing van de grammatica. Geen vergissingen die tot misverstanden leiden.
Int - B2
Begint een gesprek, neemt op juiste ogenblikken zijn beurt en beëindigt de conversatie, zij het niet altijd op elegante wijze. Helpt en houdt discussies over vertrouwde onderwerpen op gang door te bevestigen dat iets begrepen is, anderen uit te nodigen het woord te nemen.
Vld - B2
Spontane communicatie en daarbij vaak opmerkelijke vloeiendheid en uitdrukkingsgemak, ook in langere complexe teksten (B2+).
Langere stukken tekst redelijk gelijkmatig, kan aarzelen bij het zoeken naar zinsconstructies en uitdrukkingen. Weinig merkbare pauzes.
Moeiteloze communicatie, vloeiende en spontane reacties.
Sam - B2
Gebruikt groot aantal verbindingswoorden doelmatig om de verhoudingen tussen ideeën helder aan te geven (B2+).
Helder, coherent verhaal, betoog of beschrijving d.m.v. beperkt aantal cohesie bevorderende elementen.
Lukt minder in langere bijdragen.
Uit - B2
Heldere, natuurlijke uitspraak en intonatie.
Afs - B2
Drukt zich zelfbewust, helder en beleefd uit in formeel of informeel register, afhankelijk van situatie en betrokkenen (B2+).
Onderhoudt betrekkingen met moedertaalsprekers zonder hen onbedoeld te amuseren/irriteren, of hen te verplichten hun gedrag aan te passen.
Drukt zich op gepaste wijze uit, vermijdt flagrante fouten in formulering.
B1
- B1
ERK niveau A2
Wrd - B1

Goede beheersing van elementaire woordenschat voor onderwerpen uit het dagelijks leven.
Soms nog grote fouten bij meer complexe gedachten of niet-vertrouwde onderwerpen en situaties.

Gra - B1
Redelijk nauwkeurig in vertrouwde omstandigheden; goede grammaticale beheersing met merkbare invloed vanuit moedertaal. Fouten komen voor, maar altijd duidelijk wat hij probeert te zeggen (B1+).
Redelijke mate van nauwkeurigheid in gebruik van repertoire van veelgebruikte routines en patronen, bekend van meer voorspelbare situaties.
Int - B1
Begint, houdt gaande en besluit eenvoudig rechtstreeks gesprek over bekende onderwerpen, onderwerpen die vertrouwd of van persoonlijk belang zijn. Herhaalt gedeeltelijk wat iemand anders heeft gezegd om wederzijds begrip te bevestigen.
Vld - B1
Drukt zich betrekkelijk gemakkelijk uit. Enige problemen met formuleren leiden tot pauzes en ‘doodlopende wegen’, gaat zonder hulp doeltreffend verder (B1+).
Goed te volgen, pauzes in langere stukken om na te denken en fouten te herstellen.
Sam - B1
Verbindt reeks kortere, afzonderlijke, eenvoudige elementen tot samenhangende lineaire opeenvolging van punten.
Uit - B1
Duidelijk te verstaan, ondanks soms een duidelijk buitenlands accent en incidenteel uitspraakfouten.
Afs - B1
Handelt volgens belangrijkste beleefdheidsconventies.
Is zich bewust van en let op belangrijkste verschillen in gewoonten, gebruiken, houdingen, waarden en overtuigingen.
A2
- A2
ERK niveau A1
Wrd - A2
Voldoende woordenschat om alledaagse handelingen uit te voeren die gaan over vertrouwde situaties en onderwerpen (A2+).
Voldoende woordenschat om zich te redden bij primaire levensbehoeften.
Beperkt taalrepertoire met uit het hoofd geleerde uitdrukkingen.
Gra - A2
Correct gebruik aantal eenvoudige constructies, nog stelselmatig elementaire fouten. Meestal wel duidelijk wat hij probeert te zeggen.
Int - A2
Beantwoordt vragen, reageert op eenvoudige uitspraken. Geeft aan wanneer hij het gesprek volgt, maar begrijpt meestal te weinig om conversatie gaande te houden.
Vld - A2
In korte bijdragen verstaanbaar, met korte stiltes, valse starts en herformuleringen (A2+).
Zeer korte zinsdelen voor korte interacties, heel duidelijke aarzelingen en valse starts.
Sam - A2
Verbindt enkelvoudige zinnen met de meest voorkomende verbindingswoorden om een verhaal te vertellen, iets te beschrijven als een eenvoudige opsomming van punten (A2+).
Verbindt woordgroepen met eenvoudige verbindingswoorden.
Uit - A2
Voldoende helder om te verstaan, ondanks merkbaar buitenlands accent. Gesprekspartners moeten af en toe om herhaling vragen.
Afs - A2
Maakt gebruik van eenvoudigste gangbare uitdrukkingen en volgt elementaire routines op om op eenvoudige, maar doeltreffende wijze sociale contacten aan te gaan (A2+).
Maakt gebruik van alledaagse beleefdheidsvormen om zeer korte sociale contacten te hanteren.
A1
- A1

Wrd - A1
Zeer elementaire woordenschat over persoonlijke gegevens en bepaalde concrete situaties. Geïsoleerde woorden, eenvoudige uitdrukkingen.
Gra - A1
Beperkte beheersing van enkele eenvoudige grammaticale constructies en zinspatronen in geleerd repertoire.
Int - A1
Stelt en beantwoordt vragen over persoonlijke gegevens. Op simpele manier interactief, communicatie totaal afhankelijk van herhaling, herformulering en correcties.
Vld - A1
Zeer korte, geïsoleerde, voornamelijk kant-en-klare uitingen, veel pauzes om naar uitdrukkingen te zoeken, minder bekende woorden uit te spreken en communicatie te herstellen.
Sam - A1
Verbindt woorden en woordgroepen met elkaar met heel elementaire lineaire verbindingswoorden.
Uit - A1
Met enige inspanning verstaanbaar voor gesprekspartners die gewend zijn om te gaan met sprekers uit zijn taalgroep.
Afs - A1
Maakt gebruik van eenvoudigste alledaagse beleefdheidsvormen om elementair sociaal contact te leggen.