Gevolgen voor PTA
De vernieuwde eindexamens, gekoppeld aan het ERK, zijn sinds 2009 (vmbo), 2010 (havo) en 2011 (vwo) van kracht.

Aantoonbare niveaus

De vaardigheden die in het schoolexamen getoetst moeten worden, zijn gekoppeld aan ERK-streefniveaus. We raden taalsecties aan om in hun PTA de getoetste ERK-niveaus vast te leggen.

Een school is geen officiële ERK-certificerende instelling zoals Cambridge Assessment, het Goethe Institut, het CIEP of het Instituto Cervantes. Het bereikte ERK-niveau voor de verschillende vaardigheden kan wel op de cijferlijst, in een apart schoolcertificaat of in een Taalpaspoort worden vermeld, mits de school kan verantwoorden dat toetsing en beoordeling in ERK-termen hebben plaatsgevonden.

Eindniveaus meten

Het eindexamen moet zoveel mogelijk het eindniveau van de examenkandidaat meten. Dit betekent dat toetsen in het laatste leerjaar het zwaarst tellen. Toetsen alleen in het eindexamenjaar is de beste manier om het ERK-niveau te meten dat de leerling aan het eind van het vo heeft bereikt.

Grammatica en woordenschat wel of niet toetsen

Het eindexamenprogramma heeft niet expliciet betrekking op kennis van grammatica en vocabulaire maar op de toepassing ervan in communicatieve situaties. Wat wordt gemeten is het taalbeheersingsniveau van de leerling bij de verschillende vaardigheden. Grammatica en vocabulaire hebben daarbij een ondersteunende rol.

Grammatica en woordenschat toetsen kan bijvoorbeeld:

  • in voortgangstoetsen (dus geen SE-toetsen);
  • als voorwaarde om toegelaten te worden tot het examen;
  • eventueel als klein onderdeel taalvaardigheid bij een SE-toets schrijfvaardigheid. Voorkom in dit geval vertalingen. Richt u bij de constructie van de opdracht op toepassing en niet slechts op reproductie. Bied variatie in de opdrachten, bied zinnen in een context, vraag geen losse woorden.