Eindniveaus VO en ERK

De eindniveaus vmbo, havo en vwo voor de moderne vreemde talen zijn vanaf 2007 ook beschreven in ERK-termen. Dit is in steeds meer Europese landen het geval.

Voor het overzicht van de streefniveaus voor de verschillende schooltypes, klik op de subpagina's in de linker menubalk.

Toelichting op de niveaus

ERK en centraal examen leesvaardigheid

De ERK-niveaus voor leesvaardigheid Engels, Duits en Frans vmbo, havo en vwo zijn gebaseerd op de uitkomsten van internationaal ijkingsonderzoek uitgevoerd door Cito in 2013 (hier te downloaden). Bij het onderzoek zijn experts uit verschillende Europese landen geraadpleegd inclusief Nederland.

De niveaus voor Frans BB en KB zijn in 2013 niet onderzocht omdat de centrale examens vanaf 2016 in een andere vorm worden afgenomen. Voor deze twee leerwegen zijn voor Frans op deze site de niveaus opgenomen uit een eerder onderzoek van Cito van 2006 (Noijons, J. & Kuijper, H. (2006). Leesvaardigheidsexamens moderne vreemde talen in Europees verband. Arnhem: Cito).

Spaans kon niet worden meegenomen in het onderzoek van 2013. Voor het vaststellen van de ERK-niveaus Spaans zijn de gegevens van Frans gebruikt, omdat de centrale examens Spaans dezelfde niveaus toetsen als de centrale examens Frans.

Raadpleeg de nader vastgestelde syllabi van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) voor meer informatie over:

  • CvTE prestatie-eis in relatie tot het ERK-niveau van de examens;
  • percentage scorepunten nodig om aan te tonen het betreffende ERK-niveau te hebben behaald.

ERK-niveaus luistervaardigheid, gespreksvaardigheid en schrijfvaardigheid

De streefniveaus voor deze drie vaardigheden zijn door SLO uitgewerkt in ERK-niveaus in de handreikingen schoolexamens. Eraan ten grondslag ligt een analyse van de niveauspecificaties van de tot 2007 geldende examenprogramma's voor de schoolexamens MVT vmbo en havo/vwo. De oude niveauspecificaties zijn naast de beschrijvingen van de niveaus van het ERK gelegd en daaraan gerelateerd.

Luistervaardigheid

Het internationale onderzoek van Cito van 2013 (zie boven) heeft naast de centrale examens leesvaardigheid ook de prestatiestandaarden voor de Cito kijk- en luistertoetsen vastgesteld. De uitkomsten zijn nog niet op deze site verwerkt.

Gespreksvaardigheid

In 2017 heeft SLO in samenwerking met Cambridge Assessment English onderzoek gedaan naar het ERK-niveau gespreksvaardigheid Engels dat door leerlingen in de onderscheiden stromen van het vmbo, op havo en vwo op een Cambridge-test wordt behaald. De resultaten van het onderzoek zijn hier te downloaden.

Schrijfvaardigheid

In 2012-14 hebben SLO en Cito onderzoek gedaan naar het ERK-niveau schrijfvaardigheid dat door leerlingen daadwerkelijk behaald wordt bij Engels, Duits en Frans aan het eind van havo en vwo. De resultaten van het onderzoek zijn te vinden in het rapport ERK-niveau schrijfvaardigheid Engels, Duits en Frans.