Eisen in het mbo

Er wordt onderscheid gemaakt tussen generieke eisen en specifieke beroepsgerichte eisen.
 

Generieke eisen

In verband met de doorstroom naar het hbo zijn er voor alle niveau 4-opleidingen generieke eisen voor Engels vastgesteld. Voor de vaardigheden lezen en luisteren wordt het ERK-niveau B1 vereist; voor gesprekken voeren, spreken en schrijven A2.
Vanaf 2017-2018 zullen lezen en luisteren Engels (niveau 4) centraal geëxamineerd worden.

Voor de overige talen zijn geen generieke eisen vastgesteld.

Specifieke beroepsgerichte eisen

De mbo-onderwijsinstellingen dienen zich te houden aan de specifieke beroepsgerichte mvt-eisen die het kwalificatiedossier voor een bepaald cohort in ERK-termen stelt. Dit zijn de minimumeisen. De onderwijsinstellingen bepalen zelf welke vreemde talen zij aanbieden als het kwalificatiedossier dit niet specificeert. Ook kunnen zij een hoger ERK-niveau vereisen. Onderwijsinstellingen kunnen tevens meer talen aanbieden dan aangegeven in het kwalificatiedossier.
 
Bij het Steunpunt Taal en Rekenen mbo kunt u terecht met vragen over de mvt in het mbo.