FAQ's

Op het niveau van het examenprogramma staat bij het CE-deel de zin: het College voor Toetsen en Examens stelt jaarlijks voor leesvaardigheid een verplicht ERK-niveau vast. Het Cito krijgt van het CvE een constructieopdracht, waarin staat wat met inachtneming van de syllabus gebeuren moet. In de syllabi vmbo, havo en vwo staat op welk niveau de opgaven zich moeten begeven.

Het ERK is op dit moment niet verplicht in het SE-deel.

naar de top van de pagina

Op dit moment is die verplichting er niet. Een school kan er evenwel nu alvast voor kiezen om op het schooldiploma, naast de cijfers, ook het bereikte ERK niveau bij de moderne vreemde talen op te nemen. Het ERK niveau moet wel verantwoord kunnen worden, bijvoorbeeld door ERK gerelateerde toetsen.

naar de top van de pagina

Met het ERK kan een talensectie tussendoelen vaststellen voor elk leerjaar; met andere woorden, een leerlijn voor de moderne vreemde talen voor het hele schooltraject. Ijkpunten zijn de te bereiken niveaus aan het eind van vmbo, havo en vwo; daarnaast zijn door een aantal docenten ook ijkpunten aangegeven voor Engels, Frans en Duits aan het eind van de onderbouw. In de sectie ERK in de praktijk zijn suggesties en instrumenten opgenomen om uitgaand van deze ijkpunten een leerlijn voor de verschillende leerjaren te beschrijven in termen van taalomvang en kwalitatieve kenmerken.

naar de top van de pagina

Het taalportfolio is een instrument om het taalleerproces van de leerling te volgen, te documenteren en te bevorderen. Het is een keuze van de school (of van een talensectie) om het wel of niet te gebruiken. Niet verplicht, dus. Op de pagina Europees Taalportfolio treft u de betreffende website aan en de publicatie 'Vroege Vogels'. Daarin zijn de ervaringen van enkele ervaren gebruikers gebundeld.

naar de top van de pagina

Als de leerlingen uiteindelijk ERK-toetsen in hun PTA krijgen is het verstandig om ze vanaf jaar 1 aan de systematiek van het ERK te laten wennen. Daardoor zullen ze meer inzicht krijgen in wat ze al kunnen, hoe ver ze nog van het eindniveau verwijderd zijn en waar ze nog aan moeten werken. Leerlingen worden zich bewuster van hun eigen leerproces en van de vorderingen die ze maken om zich te leren redden in situaties waarvan ze zich voor kunnen stellen dat ze er later mee geconfronteerd kunnen worden.

naar de top van de pagina

Sommige scholen kiezen ervoor om hun leerlingen deel te laten nemen aan examens voor het behalen van internationale certificaten, zoals Delf Scolaire,(Ciep), DELE (Cervantes), de examens van het Goethe Institut of die van Cambridge. U vindt meer informatie daarover op de websites van de betreffende instellingen.
Voor het zelf maken van opdrachten en het beoordelen van prestaties op verschillende ERK niveaus geven de can do-descriptoren en de niveaucriteria van het ERK richtlijnen. Zie hiervoor de uitgebreide informatie in de verschillende secties van deze site.

naar de top van de pagina

Op de website van Dialang kunnen uw leerlingen zichzelf toetsen in lezen, schrijven, luisteren, grammatica en woordenschat. Dit kan voor Engels, Frans, Duits, Spaans en Italiaans, en voor enkele andere talen die niet bij de officiële schooltalen in Nederland horen.

Met het Europees Taalportfolio kan de leerling alle ervaringen met het leren van talen documenteren, zijn beheersingsniveau in de verschillende vaardigheden vaststellen en acties plannen om zijn niveau te verbeteren. Zie voor meer informatie de pagina Europees Taalportfolio op deze site.

U kunt de vorderingen van uw leerlingen volgen door ze zo vaak mogelijk bloot te stellen aan taalgebruiksituaties die bij de verschillende can do-descriptoren passen, en door bij het assessment gebruik te maken van de beoordelingscriteria die bij de verschillende ERK niveaus horen. Can do's en criteria zijn opgenomen in de sectie De niveaubeschrijvingen.

naar de top van de pagina

De niveaus van het ERK en de waardering volgens een 10 puntenschaal zijn eigenlijk twee verschillende systemen die het liefst naast elkaar gebruikt zouden moeten worden. Maar in het onderwijs kun je er niet omheen, je moet immers cijfers blijven geven. De kwalitatieve categorieën die de niveaus van het ERK beschrijven, kunnen uitgewerkt worden in een rubric om tot een systeem van toetsingscriteria te komen die het mogelijk maken om een cijfer toe te kennen. Zie hiervoor de sectie Toetsing.

naar de top van de pagina
Raadpleeg voor deze vraag de pagina Een implementatielijn in het profiel Schoolleider.
naar de top van de pagina

Het ERK gaat uit van het ‘kunnen’. Kennis staat daar in dienst van. Leerlingen moeten laten zien hoe ze die kennis functioneel kunnen toepassen. Daar zijn onderwijs en schoolboeken niet altijd primair op gericht. Didactiek en aanpak in de les spelen hierin minstens een even belangrijke rol. Raadpleeg de sectie ERK in de les als u er meer over wilt lezen.

naar de top van de pagina

Nee, steeds meer Europese landen zijn intensief bezig met de implementatie van het ERK in het eigen onderwijs. In Frankrijk en Oostenrijk zijn bijvoorbeeld de niveaus van het ERK bij alle vaardigheden verplicht vastgesteld door de overheid en zijn de eerste ERK eindexamens in het voortgezet onderwijs al afgenomen en geëvalueerd. Hierover kunt u meer lezen op de pagina ERK over de grens.

naar de top van de pagina

De kwalificatiedossiers staan op de site van Beroepsonderwijs en bedrijfsleven

De kwalificatiedossiers mbo worden opgesteld door de Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, verenigd in de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.

naar de top van de pagina
In deel B staan de generieke eisen voor Engels voor alle niveau 4-opleidingen. Het ERK-niveau B1 is van toepassing op de vaardigheden lezen en luisteren en het ERK-niveau A2 is van toepassing op de vaardigheden gesprekken voeren, spreken en schrijven.
In deel B staat ook voor welke talen de specifieke beroepsgerichte eisen gelden. Soms is dit verplicht Engels, soms mag de instelling een eigen keuze maken.
In deel C staan de specifieke mvt-eisen beschreven die nodig zijn voor het beroep. Deze staan genoemd bij de beschrijving van kerntaken en werkprocessen.
In deel D is toegelicht op welk niveau de specifieke beroepsgerichte mvt-eisen zich bevinden. De informatie in deel D is bedoeld ter verantwoording en ter toelichting ten behoeve van het onderwijs en de examinering.
naar de top van de pagina
De stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) maakt afspraken over de inhoud van de opleidingen en legt in de zogeheten ‘kwalificatiedossiers’ de behoefte van de arbeidsmarkt vast. Ook worden in de dossiers niveaus voor de moderne vreemde talen vastgesteld.
De mbo-onderwijsinstellingen moeten zich houden aan de specifieke beroepsgerichte mvt-eisen die het kwalificatiedossier voor een bepaald cohort stelt. Dit zijn minimumeisen. De onderwijsinstellingen bepalen zelf welke vreemde talen worden aangeboden als het kwalificatiedossier dit niet specificeert. Ook kan een hoger niveau en/of meer talen dan aangegeven in het kwalificatiedossier worden aangeboden.
Daarnaast zijn er voor alle niveau 4-opleidingen generieke eisen voor Engels. Dit zijn door de overheid vastgestelde kwalificatie-eisen die aan elk kwalificatiedossier zijn toegevoegd, ongeacht het beroep.
naar de top van de pagina

De generieke eisen voor Engels worden geëxamineerd door middel van instellingsexamens. Vanaf 2017-2018 zullen lezen en luisteren Engels (niveau 4) centraal geëxamineerd worden. Informatie over de centraal ontwikkelde examens is te vinden op de website van het College voor Toetsen en Examens.

De examinering van de specifieke beroepsgerichte mvt-eisen is in handen van de mbo-onderwijsinstellingen zelf, waarbij de inspectie toezicht houdt op de kwaliteit.

Er is ook een servicedocument over de examinering van rekenen, Nederlands en Engels beschikbaar op Steunpunt taal en rekenen.

naar de top van de pagina
Stel een vraag:
Velden met een * zijn verplicht.
*Captcha Image