actueel

Actueel

Lees- en luistervaardigheid

In opdracht van  OCW heeft Cito in september 2013 een internationaal standaardbepalingsonderzoek uitgevoerd om de Centrale Examens en de Kijk- en luistertoetsen Engels, Frans en Duits in ERK-termen te beoordelen. Een vergelijkbaar onderzoek had al in 2006 en 2007 plaatsgevonden met uitsluitend Nederlandse experts. In de afgelopen jaren ontstond echter in toenemende mate de indruk dat de opvattingen over de invulling van de ERK-niveaus in Nederland niet helemaal overeenkwamen met die in het buitenland. Daarom was er behoefte aan een hernieuwde standaardbepaling, ditmaal met internationaal samengestelde expertpanels. De indruk dat het ERK in Nederland ‘strenger’ werd geïnterpreteerd dan in andere landen is daarbij bevestigd: alle beoordeelde toetsen zijn door de deelnemers consequent op een hoger niveau ingeschat dan eerder door de Nederlandse experts was gedaan.
In de loop van 2015 zullen de nodige aanpassingen in het ERK-portaal worden aangebracht.
Voor meer informatie en om het rapport te downloaden:
http://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet%20onderwijs/europees-referentiekader-erk


Schrijfvaardigheid

SLO heeft in samenwerking met Cito een onderzoek uitgevoerd naar het niveau van schrijfprestaties Engels, Duits en Frans van leerlingen van havo 5 en vwo 6. Hiervoor is een groot aantal schrijfproducten verzameld. Die zijn aan internationale expertpanels voorgelegd voor het bepalen van het ERK-niveau. Het onderzoek concludeert dat de streefniveaus over het algemeen door slechts ongeveer de helft van de leerlingen worden behaald. Uitzondering hierop vormt Engels havo, waarbij B1 door de meerderheid van de leerlingen behaald wordt.
Voor meer informatie en om het rapport te downloaden:
http://www.slo.nl/organisatie/recentepublicaties/erk-niveau/


Nascholing en studiedagen ERK

De Vrije Universiteit Amsterdam organiseert al jaren studiedagen rond het ERK.
Hieronder een overzicht van ons aanbod in het voorjaar van 2015. Voor al deze studiedagen geldt dat ze inspelen op de meest recente ontwikkelingen.

Taalcoördinatie Voor taalcoördinatoren, schoolleiders, docenten Nederlands, Frans, Duits, Engels en andere talen, alle schoolsoorten
31 maart 2015
Kernvak Engels geheel vernieuwde studiedag. Voor docenten Engels alle schoolsoorten 
13 april 2015, VU Amstelveen (check www.kernvakengels.nl for the latest developments)
Writing English Het ERK in de praktijk, voor docenten Engels vmbo g/t, havo/vwo 
3 juni 2015, VU Amstelveen
Speaking English Het ERK in de praktijk, voor docenten Engels vmbo g/t, havo/vwo
11 juni 2015, VU Amstelveen
Basiscursus ERK Voor docenten moderne vreemde talen alle schoolsoorten en niveaus
18 juni 2015 , VU Amstelveen

Deze activiteiten gelden dit schooljaar voor de nieuwe lerarenregistratie.

Kijk hier voor meer informatie en aanmelding
Neem voor meer informatie contact op met Jan Mulder: jonomul@me.com
Onderwijscentrum VU Amsterdam


Kernvak Engels

De website kernvak engels ontwikkeld door Jan Mulder (nascholer VU Amsterdam). Doel is om relevante informatie te geven over de nieuwe positie van Engels als kernvak in de onderbouw van vmbo, havo en vwo: http://www.kernvakengels.nl

 

Concept-tussendoelen kernvakken onderbouw vo

SLO heeft in opdracht van het Ministerie van OCW concept-tussendoelen voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen ontwikkeld die als basis kunnen gaan dienen voor diagnostische tussentijdse toetsen.
Via een digitale enquête en tijdens een mondelinge validering in november 2011 zijn docenten en andere vakexperts over de te ontwikkelen tussendoelen bevraagd. SLO heeft over de resultaten van de validering aan OCW gerapporteerd en hierop zijn de tussendoelen aangepast.

Naar verwachting vindt er in september 2012 een openbare internetconsultatie plaats over de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) behorende bij het wetsvoorstel over de diagnostische tussentijdse toets. Daarna gaat het wetsvoorstel nog langs de Tweede en Eerste Kamer. De tussendoelen kunnen op zijn vroegst per augustus 2013 wettelijk vastgesteld (en daarmee definitief gemaakt) worden. Het is daarom raadzaam om de komende periode deze website in de gaten te houden om ontwikkelingen rond de nu nog voorlopige tussendoelen tijdig te vernemen.

Omdat het onderwijsveld, waaronder de educatieve uitgeverijen, gebaat is bij een tijdige beschikbaarheid van de tussendoelen voor het aanpassen van de methodes, en om docenten de gelegenheid te geven hun onderwijs waar nodig aan te passen op de tussendoelen en hier ervaring mee op te doen, heeft OCW aan SLO gevraagd om toch alvast het veld te informeren over de stand van zaken betreffende de ontwikkelingen rondom de tussendoelen. Aan onderstaande concept-tussendoelen kunnen echter geen rechten verbonden worden.

Download de concept-tussendoelen

Nederlands Engels Wisk/rekenen
Onderbouw vmbo

Onderbouw havo/vwo

Om de diverse niveaus snel te kunnen herkennen is in de lay-out gebruik gemaakt van kleuren en kleurschakeringen (licht/donker). Onderstrepingen geven het verschil in formulering tussen de niveaus aan.